സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം

സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം: ഫ്രാന്‍സില്‍ 31,000 പേര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം: ഫ്രാന്‍സില്‍ 31,000 പേര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി
പാരീസ്: ഫ്രാന്‍സില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ..