ചൈന വിദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 6000 കോടി രൂപയുടെ ബ്ലാക്ക് മണി തിരികെ എത്തിച്ചു; ഇവിടെ മോഡി 15 ലക്ഷത്തിൻറെ അക്കൗണ്ടും തള്ളുമായി നടക്കുന്നു; കള്ളപ്പണക്കാരെ .

ചൈന വിദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 6000 കോടി രൂപയുടെ ബ്ലാക്ക് മണി തിരികെ എത്തിച്ചു; ഇവിടെ മോഡി 15 ലക്ഷത്തിൻറെ അക്കൗണ്ടും തള്ളുമായി നടക്കുന്നു; കള്ളപ്പണക്കാരെ വിമാന ടിക്കറ്റും ബാങ്കിലെ പണവും കൊടുത്തു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Eyewitness News
ചൈന വിദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 6000 കോടി രൂപയുടെ ബ്ലാക്ക് മണി തിരികെ എത്തിച്ചു; ഇവിടെ മോഡി 15 ലക്ഷത്തിൻറെ അക്കൗണ്ടും തള്ളുമായി നടക്കുന്നു; കള്ളപ്പണക്കാരെ ..
സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ചൈന ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു.സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനും അത് വഴി കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്താനും അഴിമതി തടയാനുമായി 'skynet