‘ലോഡ്ജിങ്’ എന്ന കടമ്പ കടന്ന് ‘സാവകാശ ഹർജി’; സുപ്രിം കോടതിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സാവകാശ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ?

‘ലോഡ്ജിങ്’ എന്ന കടമ്പ കടന്ന് ‘സാവകാശ ഹർജി’; സുപ്രിം കോടതിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സാവകാശ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ?
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
'ലോഡ്ജിങ്' എന്ന കടമ്പ കടന്ന് 'സാവകാശ ഹർജി'; സുപ്രിം കോടതിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സാവകാശ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ?  | Reporter ..
സാവകാശ ഹർജി, ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സാവകാശം തേടി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷ പേര് അർത്ഥവത്താകുന്നത് പോലെ തന്നെ സാവകാശം ആദ്യ കടമ്പ കടന്നു. ചെറിയ കടമ്പ അല്ല കടന്നത്. ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം പോലെ സങ്കീർണ്ണം ആയ പ്രക്രീയ ആണ് ഈ അപേക്ഷയും ആയി ..