മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണത്തെ നിങ്ങളെങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണത്തെ നിങ്ങളെങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? നമോ ആപ്പ് വഴി സര്‍വേയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് മോദി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV