അഭിമന്യുവിന്‍റെ വീടിന്‍റെ താക്കോല്‍ ദാനച്ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; #WatchLive

അഭിമന്യുവിന്‍റെ വീടിന്‍റെ താക്കോല്‍ ദാനച്ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; #WatchLive
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV