‘ആരുപറഞ്ഞു മരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങടെ നെഞ്ചിലിരിപ്പില്ലെ…’ ; ധീര സഖാവിന്റെ ഓര്‍മ്മകളിരമ്പുന്ന വികാര നിര്‍ഭരമായ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിമന്യുവിന്റെ .

‘ആരുപറഞ്ഞു മരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങടെ നെഞ്ചിലിരിപ്പില്ലെ…’ ; ധീര സഖാവിന്റെ ഓര്‍മ്മകളിരമ്പുന്ന വികാര നിര്‍ഭരമായ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിമന്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീടിന്റെ താക്കോല്‍ കൈമാറി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV