ശബരിമലക്ക് പിന്നാലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഈ വര്‍ഷത്തെ അഗസ്ത്യാര്‍കൂട യാത്രക്ക് തുടക്കമായി

ശബരിമലക്ക് പിന്നാലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഈ വര്‍ഷത്തെ അഗസ്ത്യാര്‍കൂട യാത്രക്ക് തുടക്കമായി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
ശബരിമലക്ക് പിന്നാലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഈ വര്‍ഷത്തെ അഗസ്ത്യാര്‍കൂട യാത്രക്ക് തുടക്കമായി
കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ വക്താവായ ധന്യ സനലാണ് ആദ്യ സംഘത്തിലെ വനിതയായി ചരിത്രത്തിലിടം നേടി