മകരസംക്രമ സമയത്തു 18 കോടി ദീപം തെളിയിക്കുമെന്ന് ശബരിമല കര്‍മ്മസമിതി ; കേരളത്തില്‍ 14 കോടി ദീപം, വിവിധരാജ്യങ്ങളിലും, സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 4 കോടി

മകരസംക്രമ സമയത്തു 18 കോടി ദീപം തെളിയിക്കുമെന്ന് ശബരിമല കര്‍മ്മസമിതി ; കേരളത്തില്‍ 14 കോടി ദീപം, വിവിധരാജ്യങ്ങളിലും, സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 4 കോടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV