ഗതാഗത നിയമലംഘനം

ഗതാഗത നിയമലംഘനം: 2018 ല്‍ ഗോവ പോലീസ് പിഴയിനത്തില്‍ ഈടാക്കിയത് 9.19 കോടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
ഗതാഗത നിയമലംഘനം: 2018 ല്‍ ഗോവ പോലീസ് പിഴയിനത്തില്‍ ഈടാക്കിയത് 9.19 കോടി
പനാജി: ഗോവ പോലീസ് 2018 ല്‍ പിടികൂടിയത് 7.74 ലക്ഷം ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍. പിഴയിനത്തില്‍ ..