‘ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഞായറാഴ്ച്ച തുറക്കില്ല’ ഡേവിഡ് ഡി ​ഗിയയെ പ്രശംസിച്ചും  ആഘോഷിച്ചും  സോഷ്യൽ മീഡിയ

‘ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഞായറാഴ്ച്ച തുറക്കില്ല’ ഡേവിഡ് ഡി ​ഗിയയെ പ്രശംസിച്ചും  ആഘോഷിച്ചും  സോഷ്യൽ മീഡിയ
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV