ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രസവം, ബോട്ടിന് ഒരു കോടി, 12000 ലീറ്റർ പെട്രോൾ; ദുരൂഹമായ മനുഷ്യക്കടത്ത്

ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രസവം, ബോട്ടിന് ഒരു കോടി, 12000 ലീറ്റർ പെട്രോൾ; ദുരൂഹമായ മനുഷ്യക്കടത്ത്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV